Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
 
<< Previous              Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Satyrinae                Next >>
 
French common name: Nordique des tourbières
 
Mer Bleue    Ottawa, ON   25/05/2010
 
 
 Mer Bleue    Ottawa, ON   23/05/2011
 
 


 
Mer Bleue    Ottawa, ON   23/05/2011
 

 
 
Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
Mer Bleue    Ottawa, ON   23/05/2011