Harvester ( Feniseca tarquinius )
 
<< Previous                  Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Miletinae                   Next >>
 
French common name: Moissonneur
 
Larose Forest   Limoges, ON   06/07/2010
 
 
 Dolman Ridge   Ottawa, ON    25/06/2010
 
 
  Dolman Ridge   Ottawa, ON    27/05/2012
 
 
 Dwyer Hill Rd    Almonte, ON   20/08/2010